Personakt Antavla

Mats Jakobsson Mäkeläinen

Far:Jakob Bertilsson Mäkeläinen (1610? - 1661)
Mor:Rageda (1600? - )

Född:omkring 1635 Nås (W), Håberget.
Bosatt:från 1666 Hällefors (T), Mången. [1]
Död:1682 Hällefors (T).

Barn med Anna Olofsdotterr Sormuinen (1630? - 1719)

Barn:
Mats Matsson Mäkeläinen d.ä. (1657 - 1713)
Erik Matsson Mäkeläinen (1659 - 1705)
Gustav Matsson Mäkeläinen (1661 - 1748)
Anna Matsdotter Mäkeläinen (1671 - 1730)
Samuel Matsson Mäkeläinen (1673 - 1676)

Noteringar


Lars-Olof Herou uppger sig vara skyldig till en feltolkning av namnet, vilket sedan fått spridning.
Han hävdar nu att namnet ska vara Mäkeläinen, inte Muhoinen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1630 Mats Jakobsson Muhoinen Bott i Håvberget 41-63, Ursen 64-67, ft Mången, död 1682, dömd till gren och galga
ml Far: Jakob Bertilsson f.10 Gm Anna Olsdotter f.30 år (55) Barn: Mats (57 d.13), Erik (59 d.06), Gustav (61 d.48), Anna 71, Samuel 73 d.76
ml64-67 Nämnd i Grythytte domb 64 Enl domb 65 är han inhyses hos Henrik Henriksson /f.20/ i Ursen Enl domb 66 talas om lägersmål med svägerskan Karin Olovsdotter /f.28/ ; kallas en utdömd finne Enl Grythytte domb 66 vill han uppta Mången, vilket beviljas Enl domb 67 misstänks han för bränning av ett hus Enl domb 68 tvistar han om en rågång Enl domb 71 tränger han sig in på Gällingebornas marker Enl domb 75 anklagas han för stöld av hö Enl domb 79 rymmer han från knekttjänst Enl domb 81 anklagar hans broder Jakob honom för stöld, vittnar gör Sigfrid Nilsson från Tomsjön, Mats kallas för en ”berychtad Tiuff” och tilltalas ”för många Tiufferier och andra grova stycken begått hafwa”.

Källa: Mats Eriksson

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Domboksutdrag ur Per Jonssons material, med hans egna rubriker:

TJUVERIER OCH GROVA STYCKEN. 11 JANUARI 1681.

S d stälte landsgevalljeren Anders Jöransson för rätten een berycktat tiuff, Mattes Jacobsson vidh nampn ifrån Mången, hvilcken anklagades för det han skall många tiuffverier och andra grofva stycken begådt hafva, dher öfver nu begiäres ransakningh och domb.

RYMNING FRÅN BERGSREGEMENTET.

Företog alt så detta besvär, då i förstone gaaf bergsfougden i bergslaget välb:e Gustaff Larsson tillkiänna att dhenne Mattes Ao 1675 då bergsregementet gick uth varth skrifven till soldat, hvilcken gick genom mönstringen uthi örebroo, sedan när han kom till Vijby i Närickie så leigde han een annan i sitt ställe som strax rymbde och sålunda haar ej Mattes eller dhen han leigdt giordt någon tienst, uthan hållit sigh undan, det och Mattes nu för rätten godvilleligen bekiende sandt vara.

DIVERSE STÖLDER.

PENGAR.

Dher näst angaafs det denne Mattes effter specifikation ifrån Christopher Mårtensson i Sunnaniö och Gränge sochn stuhlittill 278 dlr 12 öre kopparmyndt, hvilken Mattes bekiende sigh tillijka med en annan ttiuff Hindrick Hansson benämbdh stuhlight hafva och dher före ännu intet plicktat eller lagfälgde ähro, ej heller var bemelte Hindrick nu för handen, uthansom synes, skall han hålla sigh flycktigh på andra ortter. Efven ingaafs till rätten een specification på dhe saaker begge bemelte tiuffvar ifrån Christopher Hansson i samma by och sochn stuhlit hafva till 52 dlr kopparmyndt, det och Mattesgodvilligen tillstoodh, sedan stuhlit ifrån Sigfridh Larsson i Jällinge och Nåås sochn effter opsatts, som sigh bestijer in alles till 110 dlr koppermyndt. Hvilcken Mattes och säger sigh, medh ofvanbemelte tiuf detta stulit.

REDSKAP.

Vijdare framlades een lista på hvadh han skall stuhlit ifrån Mattes i Jällinge, dhen nu oplästes, män Mattes neekade dher till, så när som een isbill den han bekiende sigh i ett noothuus tagit hafva.

PENGAR OCH SILVERFÖREMÅL.

Dhenne Mattes halfbroder Jacob Jacobsson ifrån äppelboo gifver tillkiänna, det vidh pass 8:e åhr sedan bortstals för honom i Sandsiön och detta tingslag een kijsta som 200 dlr kopparmyndt sampt een silfverkosa om 13 loddh och 2 silfskedar voro uthi, dett han påstårr att Mattes med andra flere skall stuhlit hafva, hvar till Mattes bekiende, det han och stiuffaderen Lars Skiött sampt Tommes i Mången, som nu döde ähre, och Anders Månsson i Kiäxkiernen samme kista och penningar tagit, dock sade att Anders Månsson allena togh kijstan, uthur een boodh, män sedan delte dhe stölden sins emillan, det och Anders Månsson nu för rätten tillstoodh och bekiende, ägande att Lars Skytt och dhe andre bådo honom taga uth kijstan, män säger sigh icke mehra fått af penningarna änn 2 Rdr der hoos kan icke vara om penningarna varit så många som nu föregifves. Hvartill nembden vijste att berätta det Jacob Jacobsson åthskillige gånger her till förenne för rätten klagat,effter så stor summa som bemelt ähr, af penningar och silfver borttagne vara, här iämte förmeendte bemelte Anders Månsson att Lars Skytts son Mattes skohla veetat af sin faders stöldh, dher till samme Mattes neekade och bekienner allenast att hans fader hade deel i een stuhlin silfverkosa, som han afviste, för hvilcket dhenne Mattes Larsson kiöpte åth sin fader 1/2 tunna rog, sägandes sigh intet kunnat yppat sin faders stöldh för räddheets skuldh.

KLÄDESPLAGG OCH FÅR.

Ländsmannen uthi finnemarken Nils Pedersson på Löfåsen berättade det be:te Mattes Jacobssons tienstepiga Britta Jönsdotter skall bekiendt det hon fått een rödh vallmarskiortell af dhenne sin huusbonde i löhn, som han stulit hafver, hvartillMattes neekar och säger det hans cammerat tiufven Hindrick dhen stuhlit och sedan gifvit den till pijgan. Efven skall pigan bekiendt det dhenne Mattes medan hon tiendte honom stuhlit ett fåhr ifrån Mattes Oluffsson i Silcken, der till Mattes neekade och pijgan var nu intet tillstädes, uthan säges vara blindh och i älendigheet, att hon ej till tinget komma kan, dock skall hon äfven bekiendt det samma för landsgevallieren Anders Jöransson, som och be:te gevalljer nu lika som ländsmannen giordt, berättade sig af henne hördt hafva.

HÄSTAR.

Mattes i Mången blef tilltalad om tvänne hästar af be:te ländsman, som förmeendtes det han i Nåås sochn skall stuhlit hafva, dher till Mattes svaradhe sigh optagit bemelte hästar hemma vedh Mången som haar kommit vilse, dhem han i 8:a dagars tijdh hafft hoos sigh, sedan ärnade rijda till Nora att opplijfa dhem, då han fick dhen eena hästen till Mattes Larsson i Sandsiön, hvilken Mattes Larsson bekienner sigh rijdit till Juhlsiö medh honom, sedan tillbaakas hem igen och skaffat honom hem till sin ägare uthi Silcken, efven skall dhen andra hästen kommit tillbakas till sin ägare, som och tingsallmogen vijste att berätta.

VAPEN OCH AMMUNITION.

Gevallieren förmeendte det Mattes Jacobsson skall stuhlit een räflebössa ifrån een man benämbdh Zacharias Mattsson i Båren och Nåås sochn, hvilcken Zacharias fått sine kruttygh hoos honom igen, dock neekade Mattes her till.

äfven säger Mattes sigh ej stuhlit een annan bössa, som gevallieren berättar vara bortkommen för een man i Philipstads bergslagh, uthan bekienner sigh dhen kiöpt för 10 dlr kopparmyndt.

SÄD.

Håkan Pedersson i Säfsiön förmeendte att tiufven Mattes Jacobsson stuhlit 60 rogbandh af een stack i skougen från honom,effter fäterna i snöden var till Mången, män intet dädan syntes några fähter. Mattes neekade inständigt till dhenne stöldh. Sigfrijdh Nilsson i Stora Thomesiön berättade sigh varit medh och syndt fähterne och spåren ifrån rågstacken och till Mången, hvarest på vägen någre rogax lågo och när the kommo till Mången att sökia dher effter fingo dhe intet loff attransaka lafven eller finnerijdan.

VÅLDSAMT MOTSTÅND.

Gevallieren angifver att enär han förliden höst skulle fängsla och antasta dhenne Mattes Jacobsson hafvandes medh sigh een man benämbdh Erick Oluffsson i Silcken, då slogh Mattes honom Erick i hufvudt medh een yxhammar, sedan sunder axlebeenet att han theraf dånade nedh. Dher på högg han åth gevallieren så att han måste gifva sigh tillbakas. Sedan toogh tillsin bössa och ville skuta gevallieren, men det klickade för honom. Dher på nödgades gevallieren att skiuta Mattes medh sin bössa, så att lodet gick i högra handen, dher hoss berättade gevallieren att honom ähr sagdt det dhenne Mattes skolatnågra åhr sedan skutit elgar olofligen, hvilcket Adam Skåtte vedh Hellefors berättat hafver. Mattes säger sigh lagligenplicktat för en elgh han skutit och mehra hafver han intet giordt.

OGUDAKTIGT LEVERNE.

Frågades af rätten hvadh lefverne dhenne Mattes fördt. Dher till kyrckioherden Hr Jacob Fabricius och cappellanen Hr Erick Sundius berättade att dhenne Mattes sällan gådt till kyrkian att läsa och han på 5 åhr icke varit till herrans nattvardh.

Sedan bönfölle nembden medh allmog att blifva i synnerheet dhenne Mattes Jacobsson qvitt, effter ingen förhoppning om honom till något godt ähr, uthan dher han skulle slippa nu löös eller pardoneras, då befruckta att han giör mycket värre.

STÖLD AV LIVSMEDEL.

Håkan Pedersson i Säfsiön klagade att för honom Ao 1676 bleef borttstuhlit åthskillige saaker uthur een visthuusbodh ochkiällare af någre tiuffvar, alt öhl, brödh och brännevijn dher var, hvar om han intet annat kan tänkia änn dhenne MattesJacobsson gifvit be:te tiufvar dhertill anleedningh, och sielf varit medh dhem i rådh, effter han dagen föruth var dheroch låts åthvarna Håkan för tiufvar som voro på gånge, och då tvivelsuthan har gådt och spörjat sedan vijst dhe andra åstadh att stiehla, som skedde på een bönedagh. Her till Mattes neekade för sigh, dock bekienner det han kiände dhen eenetiufven som heet Hindrick Månsson i Brunberga varandes hemma i Ekshärad och Elfvedahlen.

MEDHJÄLP TILL TROLLDOM.

Dhenne Mattes Jacobssons son unge Mattes benämbdh, bekiende oppå gevallierens tillfrågan, sigh varit medh och sedt det hans fader togh needh een annan tiuff uthur galgen vidh Phillippistadh och bort reepet han var hängdh med, sägandes det een annan finne Lars Pyndare benämdh i Villbäcken och Nåås sochn bedit Mattes skaffa sigh samma reep och lofvat honom fördet 12 dlr kopparmyndt, som han icke ännu bekommit hafver. Hvartill Mattes Jacobsson i förstone neeka ville, män omsidertillstoodh sådant sandt vara, nu för rätten effter något betänckiande, att han tagit needh tiufven och bortt reepet, mänicke skurit uth på honom hiertat eller hemblige tingen, som tahlet gåår, elliest hvadh stuhlit ähr vidh Nyia Kopparberget hoos Påfvell Mattsson i Skirleberget, så säger dhenne tiuff Mattes Jacobsson det hans cammerat Hindrick Hansson i Aborrekiernen och Gränge sochn skall det giordt, medh mycket annat mehra och icke han, dock finnes ej all hans Mattes Jacobssons stöldh i detta tingalaghs jurisdiction begången vara, för hvilcket det i ett så i allt kunde dömmas, uthan lembnastill sine laga orter, män emedan han nu sielf bekienner sine grofva feel och godvilleligen under kastar sigh dhen plickt och straff som på hans missgiärningar föllia bör, elliest och i anseende det gevallieren befarar, dher han till andradombsäten föras skulle, torde han som tillförenne skedt ähr, practicera sigh löös och undslippa.

DOM: GREN OCH GALGE.

Dy fölgde der på fölliande domb, nembl desse högmåhlsährender hafver rätten tagit i noga öfvervägande, och emedan först Mattes Jacobsson ifrån Mången frijvilleligen bekienner sigh rymbdt sin soldattienst, sedan på åthskillige orter stoora summor stuhlit, som högdt öfvergåår dhen summa i straffordningen förmäles om, så och gådt någre åhr vidh skougen, sampt giordt groof stycken medh tiufvens nedtagande i Phillipistads galge, som ähr een vederstyggeligh gierning och medh hästetiufverin umgådts sampt budit mordväria moot gevallieren, slagit dhen medh honom varit hafver, då dhe honom fasttoogo ochsiälesöriarne med allmogen i detta tingslagh öndska blifva af medh honom. Hvarföre dömmes han sigh sielfvom till straffoch androm ogudacktigen till sky och varnagel till green och galge, effter Sväriges lagh och straffordningen.

Sedan Anders Månsson ifrån Kiäxkiernen som bekienner sigh stuhlit ifrån Jacob Jacobsson den kijsta som var 200 dlr uthijsampt sölfver på 40 dlr hvilcket giör i een summa 240 dlr så ehuru dhe andre tiufvarne hafva fått medh af samma penningar och sölfver, hvaraf synes så mycket mindre dess straff föllia kunde, hälst han till förenne ej medh något slijkt beträdd ähr. Lijkväll kan dhenne tingsrätt honom ej ifrån lijfsstraffet befrija, uthan dömmes äfven till galgen, effter dhenstuhlne summan högdt öfvergåhr dhe 60 dlr sölfvermyndt, som förmähles om i straffordningen.

Ytterst hvad vidkommer Mattes Larsson som allenast åth sin fader Lars Skytt kiöpt 1/2 tunna rogh för det stulna silfveret och icke pröfvas varit medh i stölden, som nu tiuffven Anders Månsson förmeena ville, uthan dess sökt altijdh att yppadhe andras tiuffverier ett godt lofordh hafver, blifver för dhen skull för plicktande befrijat

Tiuffven Hindrick Hansson skall effter slås och fasttagas, att han för brutt sitt, förmedelst först föregången laga ransakningh och domb, sedan lagligen plickta må.

Dock lembnas desse högmåhls saaker, underdånigheet under dhen höglofl kongl Svea rijkes hofrätts vidare högvijse omdömmeoch nådiga resolution.

POLISÖVERGREPP.

S d klagade Mattes Jacobssons hustro i Mången öfver det gevallieren Anders Jöransson skall tagit af henne några pertzeller, sampt slagit henne. Dhertill gevallieren svarade sigh tvänne reesor varit till Mången att fasttaga honom Mattes och något för sigh och dhem medh honom varit för omaket tagit, effter han så godt som i lijfsfara fängslat honom, dher iämpte tillståendes sigh nösakat varit att slåå dhenne hustro, effter hon varit åth honom medh een knijf, elliest kallat honom röfvare sampt andra illacka ordh, det nu af åthskillige bevittnades och denne sielf bekiende ---- och nu sådant af ----- hvilcket ansåg till hennes afbön och fattigdomb, det öfriga pantat för cronones uthlagor.


Källor

[1]Mats Erikssons "Säfsen personförteckning -1725"