Personakt

Börje Andersson

Bosatt:Grythyttan (T), Flosjöhyttan.
Död:1697 Grythyttan (T), Flosjöhyttan.
Testamente:1697-05-28.

Barn med Margeta Tysk? (- 1699)

Barn:
Olof Börjesson (1655? - <1699)
Karin Börjesdotter

Noteringar

"Börje Andersson, bördig från Finland, röjde och bosatte sig på det nuvarande Krontorp (Flosjöhyttan nr 4, ¼ mtl) omkring 1650"

***

BÖRJE ANDERSSONS TESTAMENTE:

"Såssom Gudh den Aldrahögste hafwer effter sitt Gudomelige behagh förmedelst i gienom en swår och starck siukdom hädan kallat i från denna uhsela och onda Werlden min dotter Karin Börgesdotter hwarss Siähl Gudh Evinerligen frögdhe, och såssom hon nu hafver effter sigh lembnadt 3 små barn uthi stor fattigdom och eländhe som eij det ringaste hafwa till födan och uppehälle, altderföre hafver iagh tyckt rådheligdt wara effter iagh och nu en mycket gamal och siukeligh man ähr, ochmåste hålla wedh sengen så lenge Gudh så behagar, alt derföre hafwer iagh sielf intalt min son Olof Börgesson att han till sigh samma små fattige fader och moderlöse barn taga skohle, och dem siöta och försörgia till dess att om Gudh underdem helssan och lifstiden dee kunna blifwa så stora att dhe kunna til födha och kädher sielfwa hoss gådt och erligit folck förtiena, och för dett han så dem som nu migh i min siukdom och stora åhlder försörgia skiötta och uppehålla skal sålenge Gudh behagar mig lifwet unna, och sedan enär Gudh täckess migh ifrån denna Jordiska och förgengeligare Werdenes hydda hädan kalla, hafwer min son utlöftat att draga all skyldigh försorg och åhåga ath låta min dödhe lekamen komma tillbörligen till grafwe och till sitt Guds-rum, Och för alt sådandt hafwer iagh aldeless effter min dödh welat Testamentera min son Oloff Börgesson mitt lilla Hemman som hafwer warit kallat effter mith Nampn sedan iagh dett först A:o 1650 af ödheskogh rödt, medh min Rätta Aflinge optagit och eij deth ringeste hafwer af något Arff der inlagdt, huilket iagh aldrighpå något sätt hafwer bekomit, beder derföre iagh Christ ödmiukel: af Wälborne H:r Häradzhöfdingen, beder ath min sonkundhe få låta detha Sigh och dee sina till säkerhett i Häradz Protecol infatha, ath icke några af mina Dotter barn, hwarcken dem som nu kundhe wara till åhren kombne el:r dee små omyndige i framtiden der på något hafwe ath tahla el:r sägia effter min son Oloff Börgesson hafwer sigh mycket kåstadt i det han hafwer låtit min dotter komma wähl till grafwe, som uthi stor fattigdom blef dödh, iag ännu ödmiukel. beder af Wälborne H:r Häradz höfdingen och den förnäme Tingz Rätten ath denna min begieran eij förwägras, förty iagh intet mig nu i någon måte kan sielf här efter försörgia, och ath iagh till detha mit tahl samtycht och denna skrifft hafwer utgifwet, hafwer iag sielf låtit sätta mit nampn här under jempte mit bomercke och begiert underskrefne godhe mähn, mine grannar, till witness effter iag fruchtar mig intet denne gången kuna opwachta Wälb:ne H:r Häradz höfdingen och den förnäma Tingz Rätten.

Datum Flosiöhytan d. 28 Maij 1697. Börge # Andersson. vedh Flosiöhytan.

Att Börge Andersson denna skrifft godwillit hafwer utgifwit Attestera Erich # Mårtensson vedh Flosiöhytan. Anders # Ersson vedh Flosiöhytan.

Anders Andersson i Uhlnäs.

A:o 1698 d. 4 Feb. blef denne skrifft på Grythytte bergslags Winter Ting upläsen och in quantum juris intechnad så wida besittningsrätten anseer. J.Gyllenadler."

/Detta testamente är utskrivet av vittnet Anders Andersson i Ullnäs, som skötte Ullnäs gård och hytta för fru Sigrid Ekehjelms räkning åren 1682-1690 och för kronans räkning åren 1690-1697, då Ullnäs var reducerat från sin förra ägare. Anders Andersson levde ännu år 1728./

(A.G.Holmquists avskrift och kommentarer. /Åke Norgren)